അധ്യായം ഒന്നും രണ്ടും ഒന്ന്
അധ്യായം ഒന്നും രണ്ടും ഒന്ന്

തിരുവചനാടിസ്ഥാനത്തിൽ മനുഷ്യൻ തൻറെ ഭൗമികജീവിതം എങ്ങനെ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പലതരത്തിൽ നാം കേട്ടു വരുന്നു. ഇതിൽ ഏത് പിന്തുടരണം എന്ന് പലരും ഇപ്പോഴും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണ്. ക്രിസ്തീയ ജീവിതം സമ്പൽസമൃദ്ധിയുടെ താക്കോൽ ആണ് എന്ന് ഒരു...

Read more
Psalms 23
Psalms 23

Psalms 23 The Lord is my Shepherd I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures: he leadeth me besides the still waters.  This is one of the most beautiful verses written by the psalmist, a common chapter easily memorised and loved...

Read more
Grafted
Grafted

When Israel tried to be right with God on her own, pursing her own self-interest, she didn’t succeed. The ‘self-interest Israel’ became thick skinned toward God. Moses and Isaiah both commented on this: “Fed up with their quarrelsome...

Read more

Hidden blessing behind troubles:  Any trouble is worth if it brings us nearer to God. Deitrich Boenhoeffr a German writer and teacher when taken into prison wrote few letters in prison. He did not think even a single day was wasted.  He quoted...

Read more
Mary Magdalene
Mary Magdalene

Mary Magdalene is a very interesting person in the gospels. Many things are also recorded of her in various historical church records also, which I am not fully aware of. But as to what is seen in the Bible itself marks her out from every other...

Read more
Run and Be Safe
Run and Be Safe

“The name of the Lord is a strong tower; the righteous run to it and are safe” Dear runners for Christ, let’s begin to evaluate  how healthy we stand to run for Christ. So run that Ye may obtain,I therefore so run not as uncertainly. As a child...

Read more
Halak
Halak

Expectations is something that’s been growing so strong in every area of our life as a human being. It is like butterflies in the stomach always. I want to take you through the perceptive of our Lord Jesus to understand the essence what our Lord...

Read more
GETHSEMANE
GETHSEMANE

Is there anybody who would not like to take a cool walk through a beautiful garden filled with green patches of grass and trees adorned with flowers, fruits and leaves? My guess is “No”. Irrespective of the age factor anybody and everybody would...

Read more